Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Hurtownia „AGRA” Jarosław Stankiewicz z siedzibą w Bydgoszczy.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

1. listownie: ul. Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz

2. telefonicznie: +48 737172133

3. pocztą elektroniczną: agra@int.pl

Inspektor ochrony danych

Nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji czynności zawarcia lub wykonania umowy. Realizując składane zamówienia i sprzedaż towarów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO*

Źródło danych osobowych

Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób zainteresowanych, a ich zakres obejmuje tylko niezbędne dane do wykonania umowy. (imię, nazwisko, oraz dane kontaktowe, adres, telefon email)

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe to wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom jedynie działającemu na zlecenie administratora w przypadku i zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy (dostawcy usług informatycznych i teleinformatycznych – sklep internetowy / hosting, biuro usług księgowych) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do realizacji umowy, po tym czasie będą przechowywane przez okres okres wymagany przepisami prawa oraz obsługi ewentualnych roszczeń.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację umowy – zakup towarów.

Prawa osób których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

1. dostępu do swoich danych

2. do sprostowania, poprawienia danych

3. do usunięcia danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4. do ograniczenia przetwarzania

5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

Dodatkowe informacje

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu

Podstawa prawna - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) – jako „RODO”